Brandveiligheid parkeergarages van VvE’s

Brandveiligheid van parkeergarages, en met name die gedeeltelijk of helemaal in een gebouw zitten is een punt van aandacht voor gebouweigenaren en VvE’s.

In deze webpagina nemen we je mee in zaken die een rol spelen in brandveiligheid. Laten we beginnen te zeggen dat het voor de wetgever op dit moment niet veel uitmaakt of je nu een voertuig met verbrandingsmotor een elektrische hebt. Het risico op brand is vergelijkbaar. We willen je een volledig beeld geven als het gaat om brandveiligheid in parkeergarages: Er bestaan al lang eisen voor. Ze waren er al, nog voor er elektrische auto’s waren.

Wetgeving

Europese Energy Performance of Building Directive (EPBD III);

Verplichting voor aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving.

Voorstaande wordt opgenomen in het Bouwbesluit maar de verplichting geldt al vanaf maart 2020.

Vanaf 10 maart 2020:

 1. Woongebouwen > 10 parkeervakken op hetzelfde terrein: Voor nieuwe gebouwen en gebouwen die zwaar verbouwd worden (Zwaar verbouwd wil zeggen dat meer dan 25% van de oppervlakte wordt vernieuwd.) de eis om voor elk parkeervak leidinginfrastructuur voor de aanleg van laadpunten.
 2. Utiliteitsbouw > 10 parkeervakken op hetzelfde terrein: Voor nieuwe utiliteitsgebouwen en gebouwen die zwaar verbouwd worden de eis om minimaal 1 oplaadpunt voor de gehele parkeergelegenheid en leidinginfrastructuur voor 1 op de 5 parkeervakken.

Vanaf 2025:

 • Utiliteitsbouw > 20 parkeervakken op hetzelfde terrein: Voor bestaande gebouwen minimaal 1 oplaadpunt.

Eisen oplaadpunten parkeergarages

 1. Publiek toegankelijke oplaadpunten moeten voorzien zijn van contactdozen of voertuigconnectoren van type-2
 2. Geadviseerd wordt om oplaadpunten geschikt te maken voor ‘smart charging’ en ‘load balancing’.

Smart charging: Een huis of bedrijf heeft niet de hele dag dezelfde hoeveelheid stroom nodig. Een laadpaal met smart charging technologie speelt slim in op de beschikbare stroom. Als je binnen meer stroom nodig hebt, gaat er minder stroom naar je laadpaal, en andersom.

Load balancing: houdt in dat tegen relatief beperkte kosten kan worden voorkomen dat bij uitbreiding van het aantal oplaadpunten een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting nodig is.

 1. Om te databeveiliging en cybersecurity te bevorderen opdat er inbraak en verstoring van het elektriciteitssysteem kan worden voorkomen.
 2. Aanleg door erkend installateur. Laadpaalaanbieders (veel laaddienstverleners en laadpuntexploitanten in Nederland zijn aangesloten bij eViolin (http://www.eviolin.nl/) hebben daar kennis over.

Woningwet

Een gebouweigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van degenen die in het gebouw verblijven. Artikel 1a luidt als volgt:

Lid 1. De eigenaar van een bouwwerk draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Lid 2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt of laat gebruiken draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, dat als gevolg van dat bouwen of gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Bouwbesluit 2012

Een parkeergarage wordt in het Bouwbesluit 2012 gezien als een ‘besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen’. Op basis van deze zogenoemde ‘gebruiksfunctie’ worden de eisen vastgesteld waaraan een parkeergarage (stallinggarage) moet voldoen. In het kader van dit document gaat het te ver op detail in te gaan op alle eisen. In grote lijnen komt het er op neer dat de parkeergarage brandwerend gescheiden moet zijn van de trappenhuizen, woningen en bergingen. Vooralsnog zijn er niet altijd eisen voor installaties zoals een brandmeldinstallatie, een sprinklerinstallatie en/of een rookbeheersingssysteem.

Toekomst 1: Bbl (nieuwe Bouwbesluit)

Het Bouwbesluit gaat worden samengevoegd met de omgevingswet. Het zal dan Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaan heten. Oorspronkelijk was de veronderstelling dat het al enige tijd zou gelden maar het is diverse keren uitgesteld. Op dit moment spreekt men over juli 2022.

In het Bbl zal een aanvullende verplichting komen voor parkeergarages die onder een gezondheidszorg of woningcomplex liggen. In veel gevallen zal er een sprinklerinstallatie geëist worden voor nieuwe gebouwen.

Toekomst 2: Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het wegnemen van belemmeringen bij de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op parkeervoorzieningen in beheer bij verenigingen van eigenaars (Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars)

Zoals het er nu uit ziet zal deze wet in 2023 ingevoerd worden. De inhoud is nog onzeker, met name de voorwaarden staan nog ter discussie. Uiteindelijk zal de wet betekenen dat wanneer de gebruiker de VvE notificeert en voldoet aan de voorwaarden van de notificatieregeling en de eventuele eigen voorwaarden die binnen de VvE gelden, de VvE zich niet kan verzetten tegen het plaatsen van het oplaadpunt.

De voorwaarden moet nog nader in de wet worden uitgewerkt maar gedacht wordt op dit moment bijvoorbeeld aan:

 • (Brand)veiligheidsvoorschriften, zoals installatie van het oplaadpunt door een erkend installateur en het eventueel inschakelen van een brandveiligheidsexpert;
 • Wijze waarop de kennisgeving plaatsvindt;
 • Technische eisen aan het oplaadpunt zodat de stroomvoorziening niet overbelast raakt, zoals; smart charging en dynamic load balancing.
 • Wijze van kosten(her)verdeling; gebruik van de gemeenschappelijke stroomvoorziening
 • Opstellen van een werkplan om oplaadpunten te plaatsen en bijbehorende procedurele voorschriften met betrekking tot betrokkenheid van de VvE;
 • Gebruik, beheer- en onderhoudsvoorschriften.
 • Verantwoordelijkheid (lees aansprakelijkheid) van de eigenaar/gebruiker van het voertuig (denk aan uitbreken van brand terwijl de eigenaar weet dat er een terugroepactie is of het voertuig een aanrijding heeft gehad).

De deskundigen

Risico op brand

Gesteld mag worden dat de algemene gedachte op dit moment is, dat de kans op brand als gevolg van een elektrische auto niet groter is dan die van een auto met een verbrandingsmotor.

Er kan echter ook brand uitbreken door de laadpalen. Om die reden is men van mening:

 1. Dat voor zover mogelijk de oplaadpunten zo dicht mogelijk bij de in- uitgang moeten worden geplaatst.
 2. Dat de laadpunten:
  1. Intelligent moeten zijn
  2. Beveiligd tegen aanrijding(en)
  3. Afgestemd op het gebruik
  4. Moderne generatie
  5. Uitschakelen bij brand, waarbij op dat moment ook álle aanwezige laadpalen uitgeschakeld worden, liefst automatisch of anders via een noodknop
 3. Extra voorzieningen plaatsen. Zo kan men bijvoorbeeld denken aan:
  1. Het is niet altijd verplicht een brandmeldinstallatie (detectie) te installeren. Om brand in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken is detectie wel wenselijk, dit kan op verschillende manieren, en/of,
  2. Een sprinklerinstallatie is nog niet verplicht en zal dat ook in de toekomst niet in alle gevallen zijn. Toch is een sprinklerinstallatie zeer aan te bevelen, en/of
  3. Er zal bij brand veel rook vrij komen. Vluchten wordt daardoor lastig evenals het werk van de hulpdiensten. Een rookbeheersingssysteem kan hierin verbetering brengen

Risico op uitbreiding van brand

De kans op het ontstaan van brand is zoals gezegd bij elektrische auto’s niet groter dan bij auto’s met een verbrandingsmotor. De kans op (snelle) uitbreiding van een brand in een elektrische auto is echter wél groter.

Wanneer een brand in een auto met een verbrandingsmotor heel snel gedetecteerd wordt kan men deze nog proberen te blussen. Bij een elektrische auto is dit niet het geval, sterker. Iedereen moet onmiddellijk vluchten.

Een brand met een elektrische auto zal vervolgens eerder en verder kunnen overslaan naar andere auto’s. De parkeergarage zal zich al snel vullen met rook en zeker in kleinere parkeergarages zal er eerder een situatie van flash over ontstaan alles in de parkeergarage ineens zal branden. Zo’n brand is nauwelijks te blussen en zal een serieuze impact hebben op het gebouw waarbij het uiteindelijk de vraag is of (een deel van) het gebouw nog kan worden behouden.

Hulpdiensten

Men gaat er over het algemeen van uit dat de brandweer, zodra zij ter plaatse is, zal gaan blussen. Dit is echter niet altijd het geval. Allereerst zal beoordeeld worden of er nog mensen aanwezig zijn. Mocht dit zo zijn dan zal de brandweer deze eerst, voordat er geblust wordt, proberen te redden. Vervolgens zal een brand in een parkeergarages een serieuze uitdaging zijn vanwege de enorme rookontwikkeling. Zeker als er elektrische auto’s aanwezig zijn zal de brandweer misschien niet naar binnen gaan om te blussen maar wachten tot er een robot komt die kan blussen en ook de brandende (elektrische) auto naar buiten zal trekken om vervolgens in een dompelcontainer te zetten. Het onderdompelen van elektrische auto’s (koelen) is namelijk de enige manier om de brand uiteindelijk meester te zijn.

De brandweer zal naast het gebruik van de blusrobot haar activiteiten richten op het voorkomen van brandoverslag naar de naastliggende gebouwen en voor zover mogelijk en zinvol het gebouw zelf. (Wij geven hier een  gesimplificeerde omschrijving. In werkelijkheid spelen er veel factoren een rol. Gelukkig hebben we in Nederland over het algemeen  goede hulpdiensten die hun vak veel beter verstaan dat hetgeen wij hier omschrijven.)

Verzekerbaarheid

De meningen zijn verdeeld. Een citaat van de website van de Vereniging Eigen Huis maakt dit duidelijk: “Er zijn inmiddels opstalverzekeraars die niet meer de hele parkeergarage willen verzekeren als er oplaadpunten in staan, constateert jurist Timmerman van Vereniging Eigen Huis. Het Verbond van Verzekeraars zegt dit niet te herkennen, maar dat verzekeraars mogelijk wel aanvullende eisen stellen.”

Financiering

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft de VvE Energiebesparing uitgebreid met de maatregel ‘Laadinfrastructuur’.

U kunt de VvE Energiebespaarlening inzetten voor het realiseren van laadpalen op het eigen terrein van de VvE (bijvoorbeeld in de parkeerkelder). De lening kan worden gebruikt om de kosten te betalen voor de aanleg van het laadpunt zelf, de verbinding met de groepenkast (inclusief smartbox), de bekabeling en de aanpassing van de netcapaciteit (exclusief de eventueel hogere terugkerende kosten voor het capaciteitstarief en vastrecht).

Wat doen wij?

Het is belangrijk om uw brandwerende maatregelen te laten inventariseren als het gaat om de brandveiligheid in uw parkeergarage. Er spelen meer factoren mee die de brandveiligheid van een parkeerkelder bepalen dan alleen het brandgevaar van een elektrische auto. Daarom is het belangrijk om de locatie van de EV-laadvoorziening, de vluchtroutes en andere factoren, zoals de laadbehoefte,  die te maken hebben met brandveiligheid en brandwerende maatregelen op tijd in kaart te brengen. Dit is onze specialiteit. Wij adviseren u over de brand- en vluchtveiligheid van uw parkeerkelder.

Wij beoordelen alle beschikbare documenten, praten met belanghebbenden en bezoeken uw parkeergarage om de situatie te beoordelen. Aan de hand van deze schouw maken we een duidelijk rapport en weet u wat de huidige status is van de vlucht- en brandveiligheid en welke aandachtspunten er eventueel zijn. Witlox Brandveiligheid beschikt over een enorm bestaand netwerk waardoor wij op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, normen en regelgeving op het gebied van elektrisch laden in parkeergarages. klanten kiezen voor ons omdat wij: snel duidelijk antwoord geven op vragen. Goed kunnen luisteren, korte lijnen hebben en veel ervaring hebben met VvE’s. Wij voldoen aan de eisen waarmee u subsidie kunt ontvangen op onze oplaadpunten adviezen. Hieronder leest u er meer over.

Subsidie op brandveiligheidsadvies parkeergarages en laadpalen voor VvE’s.

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VVE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid.

Wilt u een gedegen, deskundig en subsidie-proof oplaadpuntenadvies van een onafhankelijke partij? Vraag dan vrijblijvend bij ons een offerte aan of maak een afspraak en neem hiervoor contact op met ons.

Mogelijke bronnen voor extra informatie:

-Subsidie oplaadpuntenadvies SEEH-regeling VVE: https://www.eigenhuis.nl/vve/verduurzamen/laadpalen-vve#/

Of download hier het document: laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE

-Wij stelden ook voor u een begrippenlijst op. Een overzicht van de begrippen als

 • Laadpunt
 • Laadpunten
 • Oplaadpunt
 • Oplaadpunten
 • Laadpaal
 • Laadpalen
 • Mode 1
 • Mode 2
 • Mode 3
 • Mode 4
 • Modi
 • Slim laden
 • Smart Charging
 • Load balancing
 • Dynamic load balancing

Deze worden gebruikt in teksten over elekrische laadpalen. Wat zijn de betekenissen? Kijk hier voor de betekenis en meer begrippen.  Laadpalen begrippentoelichting mode 1 tm 4 en smart loading via Print to PDF:

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op:

info@witlox-brandveiligheid.nl of 085-8771198

Deel deze pagina