De arbowet

In Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid, artikel 3.1 lid staat:

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:
In ditzelfde artikel lid e kun je lezen:

Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;
Vervolgens staat er in artikel 15 iets over ‘deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening’ (BHV)

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Feitelijk zegt de Arbowet dus iets over het feit dat je je (BHV) organisatie goed moet regelen. Doet je dit niet en er gebeurt iets dan ben je ook volgens deze wet aansprakelijk. Witlox Brandveiligheid heeft veel ervaring met het afstemmen en organiseren van BHV organisaties op jouw wensen.

Deel deze pagina