handhaving of aanschrijving over brandveiligheid Witlox Brandveiligheid

  Handhaving

  U kreeg een aanschrijving over brandveiligheid. Wat nu?

  Tip1: Blijf rustig. Uit onze ervaring blijkt dat reden van deze aanschrijvingen altijd wel ergens terecht is.

  Tip 2: Blijf netjes. Beschaafde omgangsvormen dragen bij aan een zo soepel mogelijke oplossing.

  Als het gaat om een aanschrijving dan heb je de tijd en kun je je rustig laten informeren, ga geen overhaaste dingen doen maar denk na en zorg er voor dat je maatregelen passen in het groter geheel. De kans is anders groot dat je een vervolgaanschrijving krijgt.

  Gaat het om een last onder bestuursdwang met een deadline dan zul je sneller moeten handelen. Een partij zoals Witlox Brandveiligheid, met veel ervaring  bespaart je veel energie en kosten.
  Heb je te maken met een acute bedrijfssluiting dan moet je een zware, bekende en ervaren adviseur in de hand nemen die ook gewend is te denken in termen van crisismanagement. Wij kunnen dat. Hoe sneller je een deskundige inschakelt hoe beter. Je hebt dan kans zo snel mogelijk weer te kunnen slapen hetgeen ook voor je collega’s, medewerkers, bezoekers en/of eventuele huurders geldt. Wij hebben zeer veel ervaring met dit soort situaties en kunnen vlug schakelen en helpen.


  De wet

  De wettelijke kaders voor verantwoordelijkheid, en dus aansprakelijkheid van brandveiligheid worden door de overheid vastgelegd in de Woningwet. Hieronder valt het Bouwbesluit, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en de Arbowet.

  Het vaststellen van wetten heeft helaas geen zin als er niet op naleving gecontroleerd wordt, bij overtreding gewaarschuwd,  of gehandhaafd wordt.

  De taak om handhaving te organiseren ligt in Nederland formeel bij de gemeenten, niet zoals vaak gedacht wordt bij de brandweer. De gemeente is vrij om haar handhavingsbeleid vast te stellen en uit te voeren. Afhankelijk van de (grote van de) gemeente zal zij een eigen deskundige afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) hebben of (deels) zich laten adviseren door Veiligheidsregio’s (VR) waaronder de brandweer valt. In Nederland zijn er 25 Veiligheidsregio’s waarvan sommigen gespecialiseerde deskundigheid hebben. Deze kan dan weer door andere regio’s worden ingehuurd. Zo zal de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond veel expertise hebben op het gebied van Petrochemie. Regio’s die hier maar af en toe mee te maken hebben kunnen hen inhuren.

  Verantwoordelijk brandveiligheid van een gebouw

  Terug even naar de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Die ligt bijna altijd bij de gebouweigenaar, maar ook bij gebruikers. De eigenaar zal er voor moeten zorgen dat zijn gebouw voldoet aan de vigerende wetgeving. Als hij daarvan geen kennis heeft zal hij die in moeten huren. Bijvoorbeeld bij adviseurs zoals Witlox Brandveiligheid. Mocht de eigenaar onwetend en onbekwaam zijn en geen externen inschakelen dan loopt hij de kans dat de gemeente een keer op de stoep staat om te kijken hoe het staat met de brandveiligheid van het gebouw.

  De ‘Algemene Wet Bestuursrecht’ (AWB), artikel 5.21, geeft namelijk aan dat een gemeente een preventieve last onder bestuursdwang kan opleggen. Hieronder wordt verstaan; het direct of op termijn herstellen van overtredingen van de wet (lees: Bouwbesluit 2012) door de gebouweigenaar.

  Wat is bestuursdwang?

  Het toepassen van de last onder bestuursdwang is een handhavingsinstrument die bestuursorganen hebben tegen overtredingen van de wet en illegale situaties. De burgemeester is bevoegd en in beginsel verplicht met bestuursdwang op te treden tegen overtredingen van verordeningen. Een voorwaarde is wel dat de burgemeester belast moet zijn met het handhaven van deze verordeningen.

  Mochten er gebreken worden vastgesteld in de brandveiligheid van een pand, dan zijn er afhankelijk van de ernst drie mogelijkheden:

  1. De eigenaar krijgt een aanschrijving van de gemeente waarin de gebreken zijn vastgelegd en het verzoek deze op te lossen.
  2. De eigenaar krijgt een besluit van de gemeente met last onder bestuursdwang (aanschrijving) waarin staat wat er geconstateerd is en een deadline waarbinnen de overtreding(en) hersteld moeten zijn. Dit kan zijn op straffe van een boete of bedrijfssluiting.
  3. Het gebouw wordt onmiddellijk gesloten en de eigenaar krijgt (binnen 48 uur) een besluit van de gemeente met last onder bestuursdwang (aanschrijving) waarin staat wat er geconstateerd is.

  Het is duidelijk dat je moet voorkomen met een van bovenstaande drie situaties te worden geconfronteerd. Zorg er dus op tijd voor dat je weet waar het over gaat. Of schakel een bekende senior expert in zoals Witlox Brandveiligheid.

  Bel ons snel.  We staan in deze situaties 24/7 klaar. We kennen het klappen van de zweep. Meteen doen, tot straks! T +31(0)85 877 11 98