Wabo Witlox brandveiligheid

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wabo integreert een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning. De dienstverlening aan burger en bedrijf zou met de inwerkingtreding van de Wabo in 2010 moeten verbeteren als gevolg van de introductie van één omgevingsvergunning voor de betreffende toestemmingsstelsels.

Als gevolg van de Wabo zijn vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (op het terrein van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu) aangepast. De belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wabo zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wat de meeste van ons nog kennen als gebruiksvergunning heet nu een omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Deze is niet meer voor alle gebouwen noodzakelijk maar zeker wel als je een gebouw gaat gebruiken dat

  1. nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen, of
  2. een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
  3. voor gebouwen met lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Denk dus aan ziekenhuizen, zorginstellingen, verpleeghuizen, basisscholen.

Voor sommige gebouwen, bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

Bovenstaande kan allemaal via het omgevingsloket, Witlox Brandveiligheid doet dit vaak voor haar klanten.