(NEN) Normen

De wijze waarop je als gebouweigenaar of huurder of gebruiker kunt aantonen dat je voldoet aan de wettelijke eisen is heel vaak aan te tonen door te voldoen aan NEN normen. De status van NEN normen is best apart te noemen. Alle burgers worden immers geacht de wet te kennen zoals de Woningwet en via haar het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt vaak verwezen naar NEN normen die dus gratis toegankelijk zouden moeten zijn hetgeen echter meestal niet zo is. Hierover is door de Hoge Raad op 22 juni 2012 uitspraak gedaan die er op neer komt dat NEN (formeel NNI) haar auteursrecht op de normen kan doen gelden. Reden: Vastgesteld is dat NEN-normen niet afkomstig zijn van de openbare macht en niet kunnen worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften in de zin van de Grondwet of de Bekendmakingswet, kunnen zij ook niet gelden als “door de openbare macht uitgevaardigd” als in art. 11 Auteurswet bedoeld.

Voor Jip, Janneke en jou: NEN-normen zijn een mogelijkheid om aan te tonen dat je aan de wet voldoet. Kom je met een andere manier met onderbouwing dat jouw producten of diensten aan dezelfde eisen van de Woningwet (Bouwbesluit) voldoen zoals ook (maar niet uitsluitend) in een NEN-norm wordt bedoelt dan zou je deze ook mogen leveren. In praktijk is dat echter zeldzaam.
De meest gehanteerde NEN-EN normen zijn:

BOUWKUNDIG

Brandwerendheid niet dragende constructies:
NEN-EN 1364-1 Scheidingswanden
NEN-EN 1364-2 Plafonds
NEN-EN 1364-3 Vliesgevels volledige opstelling
NEN-EN 1364-4 Gedeeltelijke opstelling

Dragende constructies:
NEN-EN 1365-1 Brandwerende muren
NEN-EN 1365-2 Vloeren en daken
NEN-EN 1365-3 Liggers
NEN-EN 1365-4 Kolommen

Service installaties:
NEN-EN 1366-1 Ventilatiekanalen
NEN-EN 1366-2 Brandkleppen
NEN-EN 1366-3 Doorvoeren
– doorvoering kabels
– doorvoering kabelgoten & -ladders
– doorvoering leidingen van metaal
– doorvoering leiding van kunststof
NEN-EN 1366-4 Dilatatievoegen
NEN-EN 1366-5 Servicekanalen en -schachten
NEN-EN 1366-6 Verhoogde vloeren
NEN-EN 1366-11 Kabels (functiebehoud)

Eigenschappen onderdelen gebouwen:
NEN-EN 6061 Ontstaan van brand bij stookplaatsen
NEN-EN 6062 Brandveiligheid van rookafvoersystemen
NEN-EN 6063 Brandgevaarlijk zijn van daken
NEN-EN 6068 WBDBO tussen ruimten
NEN-EN 6069 Brandwerendheid bouwdelen
NEN-EN 6075 Weerstand rookdoorgang
NEN-EN 6088 Vluchtwegaanduiding bepalingsmethode
NEN-EN 6090 Bepaling vuurbelasting
NEN-EN 8062 Beoordelen brandveiligheid rookafvoervoorzieningen

Deur- en Luikconstructies:
NEN-EN 1634-1 Branddeuren en luiken
NEN-EN 1634-2 Hang- en sluitwerk
NEN-EN 1634-3 Rookdeuren en -luiken
NEN-EN 1634-5 Balkons en loopbruggen
NEN-EN 1634-6 Trappen

INSTALLATIE

NEN-EN 2535 BMI (systeem)
NEN-EN 2654-1 BMI (beheer)
NEN-EN 2575 AOS (systemen)
NEN-EN 2654-2 AOS (beheer)
NEN-EN 45011 AOI (installatie)
NEN-EN 2654-3 Rookbeheersingssystemen
NEN-EN 6093 RWA
NPR 6095-1 Rookbeheersing RWA
NPR 6095-2 Rookbeheersing overdruk
NEN-EN 2555 Rookmelders
NPR 2576 Bekabeling
NEN-EN 671:reeks Brandhaspel
NEN-EN 4001 Handbrandblusser
NEN-EN 1594 Droge blusleidingen
NEN-EN-ISO-7010 Pictogrammen (vluchtwegsignalering)
NEN-ISO 30061 Noodverlichting

ORGANISATIE

NEN-EN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie-bedrijfshulpverlening (BHV)
NEN-EN 6059 Nulmeting
NEN-EN 6059 Conditiemeting

Deel deze pagina