Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin meer dan een logiesverblijf ligt, dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute