Het woord logboek komt op zich niet voor in het Bouwbesluit en niet als zodanig verplicht. Een logboek is op zichzelf niet meer of minder dan een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden.

Artikel 1.23 in het Bouwbesluit geeft wel iets aan dat er mee verband houdt: “Aanwezigheid bescheiden”

Dit artikel schrijft de bescheiden of afschriften daarvan voor die op het bouwterrein aanwezig moeten zijn. Onder de genoemde bescheiden vallen in ieder geval (afschriften van) de omgevingsvergunning en het bouwveiligheidsplan. Voor de toezichthoudende en handhavende diensten is het van belang dat deze documenten op het terrein aanwezig zijn en op verzoek kunnen worden overgelegd, zodat zij kunnen nagaan of de op de bouw van toepassing zijnde voorschriften zijn en worden nageleefd.

In dit verband wordt er op gewezen dat dit besluit geen logboekverplichting zoals eerder wel in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken is opgenomen kent. De Algemene wet bestuursrecht voorziet namelijk in een algemene informatieplicht die een dergelijk voorschrift overbodig maakt. Dit neemt niet weg dat een logboek in veel gevallen een handig hulpmiddel kan zijn om aan de informatieverplichtingen te voldoen.

Ondanks bovenstaande is een logboek zeer aan te bevelen met daarin bijvoorbeeld de onderhoudscontracten en waar voorgeschreven CCV inspectie certificaten van Brandmeldinstallatie (BMI) en Ontruimingsalarminstallatie (OAI), vaste brandblussystemen (VBB, zoals sprinkler systemen), rookwarmteafvoer systemen, deurdrangers, brandwerende doorvoeringen etc. Dit is niet alleen voor het bevoegd gezag gemakkelijk maar zeker ook voor gebouweigenaren en gebruikers zelf.