Koninklijk Besluit KB 7 juli 1994:

Tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.

Geldend voor nieuw op te richten gebouwen. Deze basisnormen zijn geldig verklaard op 26 mei 1995 voor middelhoge- en hoge gebouwen en uiteindelijk op 1 januari 1998 (!) voor lage gebouwen. Het is dé wetgeving voor brandveiligheidseisen van gebouwen. Waarbij de hoogste vloer van lage gebouwen lager zijn dan 10 meter, middelhoge gebouwen < 25 meter en hoge gebouwen > 25 meter.

Sindsdien waren er veel aanpassingen maar steeds is de basisnorm het KB van 7 juli 1994 (gepubliceerd KB 26 april 1995) leidend.

Brandveiligheid wordt echter niet alleen door dit Koninklijk Besluit bepaalt. De ARAB (Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming) en dan met name Titel II – Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders,  Hoofdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders. Afdeling V: Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassenartikel, en dan artikel 52, wordt eveneens gezien als dé basisnorm voor brandveiligheid.

Beide wetten, dus het KB 7 juli 1994 en ARAB artikel 52 (thans geheten ‘Codex over het welzijn op het werk’,  Boek III.- Arbeidsplaatsen,  Titel 3.– Brandpreventie op de arbeidsplaatsen) zijn soms in strijd met elkaar. Witlox Brandveiligheid weet de weg.

KB van 7 juli 1994 , wijzigingen:

Wetgeving Gepubliceerd Wijziging of uitbreiding
Koninklijk Besluit KB van 4 april 1996 20 april 1996 Uitstel laagbouw tot 31 december 1996
Koninklijk Besluit KB van 18 december 1996 31 december 1996 Uitstel laagbouw tot 31 december 1997 en definitie van ‘gebouw’
Koninklijk Besluit KB van 19 december 1997 30 december 1997 Ingangsdatum eisen laagbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen, wijziging structurele elementen (draagconstructies)
Koninklijk Besluit KB van 4 april 2003 5 mei 2003 Van toepassing op ‘nieuw op te richten gebouwen’ en op uitbreidingen, meer niet (dus ook niet op renovaties).
Koninklijk Besluit KB van 13 juni 2007 18 juli 2007 CE markering en erkende plaatsers van brandwerende deuren
Koninklijk Besluit KB van 12 juli 2012 21 september 2012 Aanpassing naar Europese terminologie. Rf (B) wordt R W E en/of I, brandklassen voortaan uitgedrukt in A–B–C–D–E-F
Koninklijk Besluit KB van 7 december 2016 18 januari 2017 Onderscheid gebouwen opgericht na 2007 tot en met 2012 en gebouwen van na  2012.