Gelijkwaardigheid:

Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag op een andere manier aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 worden voldaan dan is aangegeven. Voorwaarde is dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van veiligheid biedt als met het betreffende voorschrift is beoogd. Dit biedt bijvoorbeeld meer ruimte voor het toepassen van innovatieve oplossingen.

Het artikel over gelijkwaardigheid in Bouwbesluit 2012 luidt als volgt:

Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling

  1. Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften.
  2. Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van het bouwwerk in stand gehouden.

Aantonen gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid moet aan het bevoegd gezag voldoende aannemelijk worden gemaakt. Wanneer in een vergunningaanvraag voor het bouwen of een vergunningaanvraag of melding voor brandveilig gebruik van een gebouw een beroep op gelijkwaardigheid wordt gedaan, wordt gelijkwaardigheid betrokken bij de beoordeling van die vergunningaanvraag/melding.

Veel gebruikte gelijkswaardigheidsmogelijkheden zijn:

  • Sprinklerinstallaties (VBB);
  • Watermistinstallaties;
  • Rook Warmte Afvoer (RWA) installaties;
  • Gebruik maken van NEN 6060; brandveiligheid van grote brandcompartimenten, of (en) NEN 6079; brandveiligheid van grote brandcompartimenten (risicobenadering);
  • Fire Safety Engineering (FSE).