Bouwbesluit door de jaren:

Het Bouwbesluit is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dat is een uitvoeringsbesluit, behorende bij een wet. Het Bouwbesluit is dus op zich geen wet, maar een uitvoeringsbesluit dat hoort onder de Woningwet. Op zich is het Bouwbesluit  een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bestaande-, nieuwbouw-gebouwen en elke verbouwing minimaal moet voldoen. denk aan bijvoorbeeld aan woningen, kantoren, winkels, hotels,  ziekenhuizen en zorggebouwen. Het Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot o.a. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Bouwbesluit 1992

Het eerste Bouwbesluit trad in 1992 in werking en daarmee werden de technische bouwvoorschriften (vastgelegd in gemeentelijke bouwverordeningen en in de voor de VNG uitgegeven Model Bouwverordening) voor het hele land gelijk.

Bouwbesluit 2003

Op 1 januari 2003 werd het Bouwbesluit 2003 van kracht, een vernieuwde versie van het Bouwbesluit uit 1992.

Een van de wijzigingen was het schrappen van de verplichting van de aanwezigheid van buitenruimten en (buiten)berging bij nieuwbouwwoningen en een balkon of dakterras bij appartementen, in het kader van deregulering. Hiermee kwamen de zogenaamde ‘Franse balkonnetjes’ in het straatbeeld.

Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 werd een nieuw Bouwbesluit ingevoerd. Hierin is onder andere het sloopbesluit en het gebruiksbesluit verwerkt is. Voor brandveiligheid werden de termen (beschermd) subbrandcompartiment geïntroduceerd (te vergelijken met wat voorheen rookcompartimenten genoemd werd. De nieuwe versie van het Bouwbesluit 2012 is op de website van de overheid in te zien. De recentste versie is van 17 oktober 2018. Het Nederlands Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende Regeling bouwbesluit 2012 verwijzen voor de invulling van de normen naar de NEN-normbladen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) en de Eurocodes, die de TGB-normen NEN 6700 t/m NEN 6790 vervangen. De meeste NEN-normen zijn inmiddels Europese Normen (EN), vandaar NEN-EN.

Bouwbesluit 2024

Het gewijzigd Bouwbesluit is op 1 januari 2024 ingaan. De grote wijziging zal zijn dat het wordt samengevoegd met de ‘Omgevingswet’. Om die reden wordt het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemd (Bbl). Voor brandveiligheid is misschien wel de grootste wijziging ten opzichte van Bouwbesluit 2012, dat er voortaan sprake is van specifieke rookeisen. Deze worden dan Sa en S200 genoemd. Sa staat voor ‘Smoke ambient’ (rook omgevingstemperatuur) en S200 voor ‘Smoke 200°C’. Rookdichtheid wordt dus belangrijker hetgeen voor het gebruik van vluchtwegen gedurende 20 en 30 minuten zeer begrijpelijk is.

Andere wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk Bouwbesluit 2012:

  • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw, voorhangbesluit toevoeging aan 4.53)
  • Rookdoorgangseisen Ra / R200² conform NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).
  • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).
  • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw, voorhangbesluit 4.77a).
  • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn³ (voorhangbesluit, toevoeging aan artikel 3.123 en 4.218).
  • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.
  • Bij woonfuncties blijft de sturing van de lift bruikbaar bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen (voorhangbesluit 4.218a).
  • Verplichting per 1 juli 2022 voor rookmelder op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw.

Dit is een deel van het hele document. Download het volledige document en onze transponeringstabel van BB naar Bbl: Transponeringstabel Bouwbesluit 2012 (BB) naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)