Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: woonfunctie voor bewoners die zijn ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1. onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2., onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek