Bouwwerk geen gebouw zijnde

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan:
Bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dit geen gebouw of onderdeel daarvan is

2018-08-07T14:12:52+00:00